Důležité informace

Pohřebné

Od 1. ledna 2008 je nárok na pohřebné omezen pouze na případy, kdy je vypraven pohřeb rodiči

nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, pokud zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky.

Výše dávky je stanovena pevnou částkou 5 000,- Kč.

 

Informace o vdovských,vdoveckých a sirotčích důchodech

Žádost o vyřízení vdovského a sirotčího důchodu po zemřelém, který byl důchodce nebo bez zaměstnání, uplatníte na Okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud zemřelý byl zaměstnán pak žádost směřujte na zaměstnavatele, kde byl zesnulý zaměstnán.

K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:
• občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy oddací list – originál
• úmrtní list manžela/manželky – originál
• poslední výměr důchodu manžela/manželky
• poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy

K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:
• občanský průkaz žadatele rodný list dítěte – originál
• potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
• úmrtní list – originál

 

NÁROK NA VOLNO

Pokud někomu zemře manžel/ka, druh/družka či dítě, má nárok na celkem 2 dny pracovního volna s náhradou mzdy a 1 další den bezprostředně na účast na pohřbu.

V případě úmrtí dalších rodinných příslušníků jako jsou rodiče, sourozenci, babička, dědeček, tchán/tchyně, švagr/švagrová či snacha nebo zeť je možné v práci nárokovat již jen 1 den k účasti na pohřbu. Další 1 den může uplatnit ten, kdo zařizuje pohřeb. (Tedy ten, kdo je jako objednavatel pohřbu uvedený v objednávce pohřbu u pohřební služby, může žádat celkem o 2 dny – jeden den na obstarání pohřbu a další den na účast na pohřbu. To nikdy nelze stihnout ve dvou dnech po sobě následujících.)

O placené pracovní volno kvůli účasti na pohřbu může ovšem požádat také manžel nebo manželka, pokud se jedná o blízké příbuzné druhého z manželů. Pro větší srozumitelnost uvádíme příklady, u kterých dalších příbuzenských vztahů můžete také požádat zaměstnavatele o nárok na placené volno kvůli účasti na pohřbu příbuzného. Nárok máte, jestliže zemřelý byl:

  1. Váš – tchán/tchyně nebo švagr/švagrová. Pokud vaší manželce/manželovi zemře rodič nebo sourozenec.
  2. Váš – zeť/snacha. Zemře-li manžel/ka vaší dcery nebo syna.
  3. Manžel/ka vaší sestry/vašeho bratra. Pokud zemře manželka vašeho bratra nebo manžel vaší sestry

 

DALŠÍ OSOBY

Nárok na placené pracovní volno na dobu nezbytně nutnou, nejvýše 1 den, může v práci uplatnit také ten, kdo není se zemřelým v příbuzenském vztahu nebo je podle zmiňované vyhlášky ve velmi vzdáleném příbuzenském vztahu. Podmínkou ovšem je, aby tento člověk v době úmrtí sdílel se zemřelým společnou domácnost.

Potřebujete-li pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu obdržíte je v kancelářích naší pohřební služby